Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Plug In

Projektet Plug In ska minska avhoppen från gymnasiet.

Varför detta projekt?


Tusentals elever hoppar av gymnasiet varje år. Många av dem byter gymnasieprogram eller läser senare in sin gymnasiekompetens på komvux - andra slutför aldrig gymnasieskolan med fullständiga betyg. Det leder ofta till problem med arbete senare i livet. Situationen ser likadan ut i hela Europa.

För vem?


Målgruppen för projektet är ungdomar över 16 år som funderar på att hoppa av gymnasiet eller som redan har gjort det. De medverkande kommunerna kommer att arbeta konkret med eleverna i skolorna och pröva vilka metoder och arbetssätt som fungerar.

Vad syftar projektet till?


Syftet med projektet är att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet innan de har gjort det. Dessutom gäller det att få de ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet tillbaka till skolan så att de kan avsluta sina studier med fullständig gymnasieexamen.

Vad är målet?


I EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt, Europa 2020, är ett av målen att minska andelen ungdomar 16-24 år som inte slutför gymnasiet, arbetar eller studerar, till tio procent. År 2010 var denna andel inom EU 14,1 procent och i Sverige 9,7 procent.

En minskning av avhoppen från gymnasiet står högt på agendan i Sveriges kommuner och målet för Plug In är en andel betydligt under EU:s mål på tio procent.

Hur kan målet nås?


Nya metoder ska få ungdomar som funderar på att avbryta sina studier eller som redan har hoppat av gymnasiet, att vända tillbaka till skolan.

Det gäller att skapa ett system som gör det möjligt att arbeta kontinuerligt med återföring, lärande och strategisk påverkan för att stimulera samverkan mellan olika aktörer, organisationer och intressenter på lokal, regional och nationell nivå. Ett forskningsbaserat innovationsnav som skapas på regional nivå kommer att fylla en viktig funktion för kunskapsutbyte och lärande.

Projektet kommer att bidra till möten mellan svensk och internationell forskning och det praktiska utvecklingsarbete som sker i skolorna. Nya metoder och rön kommer att dokumenteras för att kunna användas av kommuner och skolor i hela landet.

På Hjalmar Strömerskolan  har vi en elevcoach som heter Marie Rislund. Elevcoach fungerar i praktiken som ett djupare mentorskap med  lösningsfokuserad och motivationshöjande förhållningssätt.  Coachens uppgift är att hjälpa eleven att hitta sina egna styrkor och förmågor för att nå de uppsatta målen. Coachen kommer att samverka med mentor och undervisande lärare men också med vårdnadshavare och godemän. Genom coachning och samverkan ska pedagogiska stödstrukturer utarbetas för att stimulera och underlätta lärande.

Samverkan? Varför då?


Samarbete mellan skolor, socialtjänst och arbetsförmedling är centralt. Elever som inte alls är motiverade att fortsätta studera kan i stället behöva stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Vilka medverkar i projektet?


SKL leder och samordnar projektet Plug In i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. Ett sextiotal kommuner i dessa regioner har också anslutit sig till projektet.

Vad kostar det?


Fram till juni 2014 finansieras projektet till hälften av ESF-rådet (Europeiska socialfonden). Lika mycket förväntas de medverkande regionerna och kommunerna bidra med, framför allt i form av arbetstid, lokaler och ersättningar till ungdomar utan studier eller arbete.

Hur ser projektorganisationen ut?


SKL är projektägare med de fem regionerna som samarbetspartner, vilka i sin tur har ett samordningsansvar för kommunerna. Arbetet drivs i stor utsträckning som regionala och kommunala delprojekt. På alla tre nivåerna ska det finnas en projektledare och en ekonom. Varje region sammanställer kommunernas insatser åt SKL som i sin tur rapporterar in till SCB varje månad. SKL fakturerar också alla kostnader enligt ESF:s kravspecifikation och fördelar intäkterna till regioner och kommuner för att täcka deras kostnader.

Förutom en styrgrupp med ansvariga från SKL och ansvariga tjänstemän och politiker från varje region ska det också finnas referensgrupper och nätverk redan från början. Dessutom ska den primära målgruppen, ungdomarna, få inflytande över arbetet på olika sätt.

Vill du ha mer information?


Kontaktpersoner:
  • Leif Klingensjö, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, telefon 08‑452 78 51, mobil 070-572 11 41, e-post leif.klingensjo@skl.se
  • Gunnar Anderzon, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, telefon 08‑452 76 24, mobil 070-567 08 30, e-post gunnar.anderzon@skl.se
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in