Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Utredning om behov av särskilt stöd

Här beskriver vi de rutiner som vi tillämpar när elever riskerar att inte nå målen i kurser som ingår i den individuella studieplanen och/eller när elever är i behov av särskilt stöd.

Rutiner

Åtgärd

Ansvarig

1. Undervisande lärare pratar med eleven, som så snart det på något sätt uppdagas att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i aktuell kurs, uppmärksammas på detta.
Undervisande lärare
2. Undervisande lärare kontaktar omgående elevens mentor.
Undervisande lärare
3. Mentor påbörjar dokumentation på blanketten Utredning om behov av särskilt stöd. Mentor för samtal med eleven samt informerar ansvarig skolledare om ärendet, som underlag för beslut om utredning.
Mentor
4. Ansvarig skolledare delger mentor beslut om att påbörja utredning av särskilt stöd.
Ansvarig skolledare
5. Mentor påbörjar utredningen, som ska åskådliggöra elevens totala studiesituation. Samtliga undervisande lärare lämnar vid förfrågan från mentor omgående aktuell information om elevens studier i de kurser som vid tidpunkten ingår i elevens individuella studieplan.

Eleven, samt i förekommande fall vårdnadshavare, informeras om utredningen.

Mentor meddelar elevhälsans sammankallande (kurator) som kallar till stödkonferens. Mentor ger inför stödkonferensen ansvarig skolledare en kopia av utredningen, som underlag för beslut om särskilt stöd.

Mentor
Undervisande lärare
Kurator
6. Stödkonferens äger rum med eleven, i förekommande fall vårdnadshavare, mentor, elevhälsan och ansvarig skolledare. Ansvarig skolledare beslutar i samråd med berörda om särskilt stöd skall sättas in. Stödåtgärderna dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

alternativ A) Beslut om att åtgärdsprogram skall utarbetas.

alternativ B) Beslut om att åtgärdsprogram inte skall utarbetas.

Ansvarig skolledare
7. Om alternativ A) Beslut om att åtgärdsprogram skall utarbetas:

Mentor sammanställer på blanketten Åtgärdsprogram de stödåtgärder som undervisande lärare utarbetar för eleven i aktuell/a kurs/er.

Eleven och i förekommande fall vårdnadshavare hålls kontinuerligt informerade av mentor och berörda parter kommer överens om tidsplan med tidpunkt för första uppföljning av åtgärdsprogrammet.

Blanketten Utredning om behov av särskilt stöd biläggs blanketten Åtgärdsprogram.

Mentor
Undervisande lärare
8. Om alternativ B) Beslut om att åtgärdsprogram inte skall utarbetas:

Ansvarig skolledare bedömer utifrån utredningen att behov av särskilt stöd inte föreligger. Blanketten Utredning om behov av särskilt stöd avslutas.

Ansvarig skolledare
9. Originaldokument som avser Utredning om behov av särskilt stöd samt Åtgärdsprogram förvaras på expeditionen. Kopia lämnas till eleven och i förekommande fall till vårdnadshavare.
Mentor
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in