Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

21 november 2017

Elevinflytande

Skolan blir bättre om alla engagerar sig i dess utveckling. Om du är aktiv i skolan, har du säkert nytta av det senare i livet, eftersom du då har lärt dig att få din röst hörd, argumentera och föra fram dina rättigheter.
Du har följande formella möjligheter att påverka beslut och utveckla vår skola:

Elevråd


På skolan finns ett elevråd. Varje klass väljer en ordinarie och en suppleant till elevrådet. Dessa väljer inom sig en styrelse på ett år.

Skolkonferens


Skolkonferensen ska arbeta med frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever.

Skolkonferensen består av företrädare för elever samt lärare och annan skolper-sonal. De båda grupperna skall ha lika många representanter. För varje ledamot skall det finnas en ersättare.

Elevskyddsombud


För varje program utses två elevskyddsombud som ska medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.

Klassråd


För varje klass i gymnasieskolan finns det ett klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Mötestiderna är schemalagda på mentorstiden. Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever till exempel:
  • Elevernas arbetssituation, t ex genomgång av redovisningsschema för att undvika anhopningar för eleverna
  • Klassens schema
  • Val av representanter till elevråd och val av elevskyddsombud
  • Frågor som aktualiserats av elevrådet, skolkonferensen och elevskyddsombuden
  • Arbetsklimatet i klassen - förebyggande likabehandlingsarbete

Klasskonferens


I klasskonferensen ska elevrepresentanter delta när konferensen behandlar pedagogiska frågor av allmän karaktär.
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in