Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

22 november 2017

Ogiltig frånvaro

Sammanfattning av regelverket

Studiehjälp lämnas vid heltidsstudier, dvs när eleven ägnar hela sin arbetstid åt studier och kontinuerligt deltar i undervisningen.

Om en elev har hög frånvaro ska skolan pröva alla tänkbara åtgärder för att eleven ska få tillräcklig närvaro. Se rutiner om åtgärdsprogram.

Om åtgärderna inte leder till att frånvaron upphör rapporterar skolan till centrala studiestödsnämden (CSN) att eleven inte studerar på heltid. CSN beslutar därefter om utbetalningarna av studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderings­tillägg) ska stoppas.  

CSN meddelar Försäkringskassan att utbetalningarna av studiehjälp stoppats och det kan innebära att eleven inte får räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan dras in liksom eventuell barnpension.

Hjalmar Strömerskolans rutiner vid ogiltig frånvaro

Åtgärd

Ansvarig

Vid varje terminstart och frånvarogenomgång informeras eleverna om att ogiltig frånvaro kommer att rap­porteras till vårdnadshavare redan under första dagen. (för omyndig elev). Genomgång av frånvaro är en punkt vid varje mentorsträff.

Skolan rapporterar frånvaro via Skola 24 som delges vårdnadshavaren via mail eller SMS. Varje frånvaro­tillfälle som inte är anmäld till skolan räknas som ogiltig frånvaro.

Efter den tredje ogiltiga frånvaron eller vid åter­kommande anmäld frånvaro påbörjar mentor kart­läggning av elevens studiesituation genom samtal om orsak till frånvaro.

Mentor ringer upp vårdnadshavaren för ett samtal kring vikten av skolnärvaro och anmälan av frånvaro till skolan.

Om eleven fortsätter vara frånvarande kontaktar mentorn elevhälsan som påbörjar en skolsocial kart­läggning. Åtgärder utifrån denna sätts in vid behov.

Om frånvaron efter kontakt med elevhälsan fortsätter
kallas eleven, vårdnadshavare (för omyndig elev) och mentor till stödkonferens tillsammans med elev­hälsan.

Mentor

Vid stödkonferens diskuteras elevens totala studie­gång och hur man kan tillsammans stötta eleven.

Information om rutiner för rap­portering till CSN och ef­fekter av indraget studiebi­drag lämnas, både muntligt och skrift­ligt, till elev och vårdnadshavare ges under stödkonferensen (för omyndig elev).

Stödåtgärderna dokumenteras.

Kurator

Ogiltig frånvaro som överstiger 4 timmar på en månad medför att skolan rapporterar till CSN att eleven inte stu­derar på heltid.

Kurator lämnar en be­skrivning av de åt­gärder som sko­lan vidta­git till skol­ledarna innan rapporte­ringen.

Fortlöpande uppföljning av elevens frånvaro.

Mentor

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in